යථාර්තය

Posted: April 5, 2016 in Uncategorized

ආදරයට වඩා
බලගතු වෙලා පොරොන්දම
දැන ගත්තෙ මම නුඹෙන්
විටෙක පුදුමත් හිතෙනව
මේ ඉන්නෙ ඔයාමද
ඉර හඳ තියාගෙන
දුවන්නේ ඇයි ඔයා
කනමැදිරි එලි පස්සේ
දහසක් හේතු ඇති දැන් කියන්නට
යන නිසා
මම දන්න එක දෙයක්
කියන්නම් සෙනෙහසින්
රැයේ ගනදුර
පහව යයි හිරු එද්දි
මටත් ඒ ලොව දහම
පොදුයි අන් සැමට මෙන්……

-සාගා-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s