යාපනයේ සිසිදරන්ට

Posted: July 21, 2016 in Uncategorized

වෙස් නැටුමට ගල් ගැහුවට
දේවාලේ කාවඩියට
අපි නැටුවේ උඹල එක්ක
මතක නැද්ද මල්ලියේ
කාවඩියේ ඇති තාලය
වෙස් නැටුමේ නැති නිසාද
අත රැදි පොලු විසිකෙරුවේ
ඔලු පලන්න මල්ලියේ
සන්හිදියාවද මොකක්ද
කියල කියන්නේ මෙයටද
කිසිවක් වැටහෙන්නැති මට
කියල දියන් මල්ලියේ
නින්දෙන් ඇහැරුන වේලෙට
සිහිනය නැති වී යනවා
දන්නේ නැතිනම් දැන්වත්
වටහ ගනින් මල්ලියේ

-සාගා-

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s