වරද කොතැනද

Posted: August 6, 2016 in Uncategorized

තල් අරඹේ මුර කුටියේ
ගිනි අවියක් දෑත දරා
සිටි මා නුඹෙ රුව දුටුවේ
අහම්බයෙනි සරෝජිනී

පිච්ච මලින් හිස සරසා
කුංකුම නලලත තවරා
ලැජ්ජාවෙන් හිස බරකර
කෝවිල් ගිය සරෝජිනි

කර්කෂ ගිනියම් පොලවේ
සිසිලක් අහලක නැත්තේ
නුඹ හෙලනා සුසුම් වලින්
මුසුවී හමනා මද නල
ගත වෙහෙසට දිව ඔසුවකි
මට සිතුනා සරෝජිනි

සිරුරෙන් ගලනා රුධිරය
පැහැයෙන් සම සම වූවත්
විසම ජාතියේ ඉපදුනෙ
පෙර පවටද සරෝජිනි

වරද කොහේ කොතැන වුනත්
ගමට වැටුන ෂෙල් වෙඩියෙන්
පසු විපරම් කර බැලුවත්
නුඹ ගැන තොරතුරක් නැතිව
හිත හැඩුවා සරෝජිනි

සරෝජිනීලා නුඹවගෙ
මේ ලොකේ කොතෙකුත් ඇති
කාට කොතැන වැරදුනාද
මම දන්නෑ සරෝජිනි

-සාගා-

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s