නුඹ ගඟක් මැයි

Posted: August 8, 2016 in Uncategorized

නුඹ ගලන ගඟක් මැයි
විටෙක නිසලව
විටෙක රුදුරුව
ගලායනවා
තවමත් ගලා යනවා
මගේ ජීවිත නිම්නයෙන්
සුන්දරව හැමදාමත්

-සාගා-

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s