විප්ලවය සහ මිනිස්සු

Posted: June 9, 2018 in Uncategorized

උමාඔය ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනීසිටි ජවිපෙ බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභාවේ තුන්වෙනි තැනට.
-පුවතක්-

සමන්ත සහෝදරයා
ගිරිය යටින් කෑගැහුවට
අව් වැසි නොබලා උද්ඝෝෂණ කලත්
උඹේ පන්තියේ මිනිසුන්ට උවමනා
යුක්තිය නෙවෙයි බං

ගේ දොර ඉඩ කඩ
යාන වාහන මිල මුදල්
තමන්ගේ දරු මාල්ලොත්
පොළව යටටම ගිලා බැස්සත්
උඹේ පන්තියේ මිනිසුන්ට උවමනා
යුක්තිය නෙවෙයි බං

උඩුගම් බලා පීනුවත්
එවුන් තාමත් යන්නේ පහලට නම්
තවත් විප්ලව මොකටද බං
සමන්ත සහෝදරයා
උඹේ පන්තියේ මිනිසුන්ට උවමනා
යුක්තිය නෙවෙයි බං

-සගා-

09/06/2018

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s