එදා,අද

Posted: June 12, 2018 in Uncategorized

මම වැලපුනාට
රම්බොඩ ඇල්ල තාමත්
පෙණකැටි විසුරවමින්
ඇදහැලෙනවා ඇති
නුඹ ගිය වගක්
තාම නොදන්නවා ඇති
තනිව මම එහි ගියොත්
රම්බොඩ ඇල්ල
මාව නොහදුනාවි….

-සගා-
11/06/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s