බොරුකාරයා

Posted: June 15, 2018 in Uncategorized
තොල්පෙති පාටකර
ඇහිබැම,පිහාටු මොඩිෆයි කර
නිය මත ගල්වා ආලේපන
පුයර පිරි මුහුණද සමගින්
විලවුන් සුවද ගල්වා
සර්වාංගයම බොරුවෙන් වැසූ ඔබ
මට කියනවා
මමලු බොරුකාරයා……
-සගා-
15/06/2018
Advertisements
Comments
  1. Valuable info. Lucky me I found your website unintentionally,
    and I’m shocked why this twist of fate did not took place in advance!

    I bookmarked it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s