වන බඹරු

Posted: June 16, 2018 in Uncategorized

සුවද දී පිපුන ඒ
මලෙන් රොන් ගත් බඹරු
ආයෙමත් එයි කියා
පරව යන ඒ මලම
තනිව මග බැලූවත්
ආවෙ නම් නෑ යලිත්
රොන් ගත්ත බඹරින්දු…

-සගා-
15/06/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s