කුහක මල්

Posted: June 20, 2018 in Uncategorized

 

මලට විකසිත වන්න
වැල වෙහෙස වූ තරම
නොදන්නා සේ උන්නු
මුත් කුහක මල්

මුල මතක නැති නියගලා මලට
දවසක් තියේවි මුල මතක් වෙන

-සගා-
20/06/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s