තහනම් මල්

Posted: June 25, 2018 in Uncategorized

 

 

දුර පිපුන තහනම් මල්
රොන් ගන්න ඉඩ දී
එන එන බඹරුන්ට
තහනම් කලේ ඇයි පෙම් කරන්නට
හැමදාම ලග සිටි සමනලයින්ට

කොතරම් බලා සිටියත්
බඹරුන්ට පමණයි අවසර
තහනම් රොන් ගන්ට
හැමදාම ලග සිටි සමනලයින්ට

-සගා-
25/06/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s