වැරදීම

Posted: July 12, 2018 in Uncategorized

 

 

සුළඟ නුඹ වගේ
කිව්වෙ ඉස්සර
සුළඟ ගියෙ සුවද අරගෙන
නුඹ ගියේ මලේ පෙතිත් අරගෙන

අහස නුඹ වගේ
කිව්වෙ ඉස්සර
අහස කලු වෙලා වැස්ස වැටුනට
නුඹ ගියේ කලු වලා ඉතිරි කර සදහටම

ගලන දොල නුඹ වගේ
කිව්වෙ ඉස්සර
දොල ගලාගෙන ගියේ පාඩුවේ නිසොල්මන
නුඹ ගලාගෙන ගියේ දෙපස ගස් මුල් එක්ක

තාම හරියට අකුරු ගලපන්න
බැරි නිසා මගෙ පෑනට
ඒදවස්වල වැරදුනාවත්ද මට ?……

-සගා-
12/07/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s