දෙමලිච්චෝ

Posted: August 2, 2018 in Uncategorized

 

ගේදොරකඩ අඹ අත්තේ
වැස්සට තෙමෙනා දෙමලිච්චී
තාමත් තෙමෙමින් උඹ ඉන්නේ
ගෙයි දොර උඹටත් ඇරේවි කියලද
කාහරි අඩගසාවි කියලද දෙමලිච්චී

නොලැබෙන දේවල් ගැන තව හිතලා
මොකට තෙමෙනවද දෙමලිච්චී
උඹ වාගෙම වැස්සට තෙමෙනා
දෙමලිච්චෙක් අත්තක වහලා ඇති
හනිකට හොයලා ඉගිලීයන්
වැස්සට තෙමෙනා දෙමලිච්චී

-සගා-
01/08/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s