ශිෂ්‍යත්වය ලියන දියනියට

Posted: August 7, 2018 in Uncategorized

වන අලියෙකු පහරදීමෙන් මියගිය සිය පියාගේ දේහයට දණ නමා වැද දියනියක් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලිවීමට පිටත්වෙයි.
-පුවතක්-

 

කුඹුරට ගියේ වක්කඩ බැදලා එන්න
හිතුවේ නෑ වෙයි කියා මේ වැනි විපත්තිය
තනියා හිටියෙ ගුරු පාරේ එක් කොනක
කරගන්නට දෙයක් තිබුනේ නෑ මෙමට

දෝනිගෙ පහේ ශිෂ්‍යත්වය අනිද්දා
නැතිබැරි වුනත් ඒකී හරි උනන්දුවා
දවසක ලොව දිනන වග මා දැන උන්නා
ඒ හීනය තනියා පොඩිකර දැම්මා

මම නැති දුකින් වැලපෙන්නට එපා නුඹ
පුංචි උනත් උඹෙ සිත දැඩි කරගන්න
සාලේ නිදා ඉන්නා මට සමුදෙන්න
පලයන් දුවේ මුල් කඩයිම ජයගන්න

-සගා-
07/08/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s