මූසිල පරපුර

Posted: August 10, 2018 in Uncategorized

 

ටියුෂන් ගුරුවරයෙකු සිසුවියක ලැගුම්හලකට රැගෙන ගොස් අපයෝජනයට ලක්කර ඇගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදාහරියි.
-පුවතක්-

හිතුවෙනෑ
මේතරම්
පිරිහිලා ඇතිබවක්
මූසිල පරපුර…

-සගා-
28/07/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s