හිතුමතේ ජීවිතේ

Posted: August 22, 2018 in Uncategorized

 

දැකලා නෑ ඇත්තමයි
උඹ වගේ සහෝදරයෙක්
හම්බෙන්නෙ නැතිත් වෙයි
උඹ වගේ සහෝදරයෙක්
ගෙවෙන මේ ජීවිතේටම
“හිතුමතේ ජීවිතේ”

-සගා-
18/02/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s