කන්නලව්ව

Posted: September 5, 2018 in Uncategorized

 

දවසම මහ මගට කැපකර
ඈත දුර ගමන ගෙවාගෙන
පළතුරු වට්ටියට උඩින් තැබි
මොනර කොල එක්කම
කපුරු දැල්වූ රුපියල් සීයේ
ලගටම ගිය පොල්ගෙඩිද අතැතිව
නොපෙනෙන දෙවියන්ට කන්නලව් කර
දෙවොලේ කොනක ඇති
පොල්ගසන තැනට විත්
මහා ආරූඩයෙන්
පොල් ගසන මිනිසුනේ
මොහොතකට සිතුනේ නැද්ද
කොහේ හරි වැරදිලා බව
හැල්මේ දුවන නුඹලාට….

-සගා-
26/08/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s