නුවර අහස යට

Posted: September 14, 2018 in Uncategorized

කාලෙකට ඉස්සර
මේ නුවර අහස යට
නුඹත් මමත් ඇවිද්දා හරි හරියට
පාරවල් ගැන හරියට නොදැනත්
අතරමං නොවී අපි ගියා මතකද

වැව රවුමෙ ගස් හෙවන
යට බංකුවේ වාඩිවී
වැව් ජලය පිස හමන
මුදු සුළග නුඹේ කෙහෙරැලිත් එක්ක
පොරබදන හැටි දිහා බලාගෙන හිටිය මම

ගොඩක් දවසට වැටුන
වැහි කෝඩ එක්කම
හිරිගඩු පිපී එන සීතල සුළගෙනුත්
බේරිලා ඇවිදින්න
තිබුන නුඹෙ පොඩි කුඩය

ගොඩක් දේ වෙනස් වුන
ඒ නුවර අහස යටම
වැස්සෙ මම ඉන්නවා
කුඩයකුත් නැතිවමම
වැව දිහා බලාගෙන

-සගා-
10/09/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s