ප්‍රේමයේ විරහව

Posted: September 17, 2018 in Uncategorized

 

කවුරුත් දන්නා කියන
ප්‍රේමයේ නගරයේ
හතර කොන හොදින් අදුනන
නුඹ දන්නෙ නැතුවාද
ප්‍රේමයේ විරහව

අහස සිපගන්න මෙන්
නැගුන අයිෆල් කුලුන
පෙනුනාද නුඹටවත්
ප්‍රේමයේ විරහව

පසෙකින් ගලායන
සේන් ගං කොමලියේ
දැනුනාද දැවීයන
ප්‍රේමයේ විරහව

හැරගොසින් තවතැනක
නතරවුන ඇගේ සිත
තාම නොහදුනව ඇති
ප්‍රේමයේ විරහව

හැමදේම දැන උන්නු
සේන් ගඟ මෙන් කුලුන
හංගගෙන ඇති හිතේ
ප්‍රේමයේ විරහව…

-සගා-
15/09/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s