බලාපොරොත්තුව

Posted: October 2, 2018 in Uncategorized

ගැටඹේ පන්සල පසුවෙද්දී
හුනස්නෙන් නුඹ නැගිටිද්දී
ඉල්ලුවාදැයි එකම පැතුමක්
වැඩ සිටින බෝ සමිඳුගෙන්

මීට තුන් මාසෙකට ඉස්සර
පුවක් ගසකින් ගොඩැල්ලේ
බිමට පතබෑවෙච්චි හිමි සදු
ඇදක් උඩ මහ රෝහලේ

තාම උන්දැට සිහිය නැති එක
දන්නවා නුඹෙ හිතට වද බව
මහන්සිය ගැන හිතන්නැතිවම
එන්නෙ නුඹ කෑගල්ලෙ ඉදලම

දිවිය මරණය අතර සටනක
හිමි ඉන්නවා සිහිය නැතිවම
ඒක හින්දද හුස්ම ඔහුගේ
බාර දුන්නේ බෝ සමිඳුන්ට

-සගා-
01/10/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s