ගම්පෙරළිය ,නන්දා, නුඹ

Posted: December 14, 2018 in Uncategorized

 

ගම්පෙරළියේ නන්දත්
නොකරන්න ඇති මේ තරම් පෙරළියක්
නුඹේ පෙරළිය පොතක කොහෙවත්
කවුරුවත් නොලියන්නැති

පියල් ද ජිනදාස ද
මම කවුද තාමත්
මටම වැටහෙන්නැති
වැඩවසම් යුගයක
දිවිය රළු වෙන්නැති

සඳමඩල වැසුනා මෙන්
කලු වලාකුළකින්
අදුරුවීය නුඹෙ සුදුවත
පිටවූ දා මම ගම්දොරින්
වෙළදාමට බැහර
ජිනදාස ගියත් එදවස
නන්දත් මෙහෙමදැයි
හිතුනා මටත් යන්තම

හිටියෙ නෑ නයෙක් පොළගෙක්
අඩුම තරමේ කුණකටුවෙක්
අහවර වෙලා වැඩපල
පැමිණියා නැවත ගම්දොර

ගම්පෙරළියේ නන්දත්
නොකරන්න ඇති මේ තරම් පෙරළියක්

ඒලෙවෙල් කලා පංතියේ
උන් තාම රසකරනවා ඇති
ගම්පෙරළියේ නන්දා , පියල්
එදා මාතර දිවිගෙවපු හැටි
පොතක නොලියූ නුඹේ පෙරළිය
උන් කිසිත් නොදන්නව ඇති…

-සගා-
12/11/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s