කැණිමඩල

Posted: February 7, 2019 in Uncategorized

කාලෙකට ඉස්සරම කැණිමඩල හෙලවුනා
රැදෙන එක අනතුරක් බව හිතට වැටහුනා
ගිය අලුත් තැනට මට රැකවරණ තියනවා
ඒ වුනත් පොඩි බයක් නුඹ ගැනත් තියනවා

බිදුන කැණිමඩල නුඹ ගොඩගනී කියාලා
හිත් කොනක තිබුන පොඩි හීනයත් නැතිවුනා
අලුත් තැන නුඹට රැකවරණ බව දන්නවා
කියපු කැණිමඩල යට මට හෙවන තියනවා

-සගා-
13/01/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s